Dating Pilipinas

Dating Pilipinas

By Sofronio G. Calderón

 • Category: Asia, Books, History
 • Type: ebook
 • Release Date: 2006-02-18
 • File Size: 541.59KB
 • Developer: Sofronio G. Calderón
 • App Ratings: 0/5 (0 App Reviews)
 • Price: Free
DOWNLOAD READ ONLINE

The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Dating Pilipinas Details

Ang aklat na ito ay pinagtiyagaan kong sinulat upáng magíng tulong ko kahi't kaunti sa mg̃a di pa nakababatid ng̃ dating kasaysayan niring Lupang Tinubuan na ng̃ayo'y halos nalilibing sa limot. Marahil ay di na isinasaloob ng̃ iba na ling̃unin pa ang nakaraan; ng̃uni't kung ating didilidilihin ay lubhang mahalaga, sapagka't ang nakaraan ang siya nating pinagbabakasan ng̃ ng̃ayon sampu ng̃ hinaharap, siyang bumubuhay ng̃ mg̃a bagay na nangyayari, siyang kumakandili ng̃ ating alaala sa ating mg̃a kanunuan na ating pinagkautang̃an ng̃ buhay at bala na, at sa madaling sabi ay siyang pinakasalamin ng̃ madlá sa pamumuhay, na dahil dito ay pinagsikapan ng̃ halos lahat ng̃ lupain ang pagsiyasat at pag-aaral ng̃ kanikanilang kasaysayan.

Reviews

 • 5
  By Conan B
  Finally I get this ebook, thanks for all these Dating Pilipinas I can get now!
 • 4
  By Jerri U
  My friends are so mad that they do not know how I have all the high quality ebook which they do not!
 • 3
  By Morse J
  Dating Pilipinas was the best books I ever buy. Dating Pilipinas did exactly what you said it does.
 • 4
  By Sybil E
  I would like to personally thank you for your outstanding books. It's really wonderful.
 • 3
  By Dewey K
  I will recommend you to my colleagues. Dating Pilipinas is the most valuable books we have EVER purchased. I'd be lost without this. I am completely blown away.
 • 3
  By Yoshi A
  hahahahaha
 • 1
  By Ivett L
  wtffff i do not understand this!